נדחה מועד הכניסה לתוקף של הנוהל החדש לניסויים קליניים בישראל

המחלקה לניסויים קליניים במשרד הבריאות הודיעה על דחיית מועד כניסת השינויים לפרק 1 ופרק 2 לנוהל משרד הבריאות (גירסת 2020) לתוקף. כניסת שינויים אלו לתוקף נדחתה ליום ה- 01.07.2020. ההשלכה המהותית והעיקרית של הודעה זו הינו על השימוש בגירסאות החדשות של כתבי ההסכמה (הכוללים גם פסקה מובנית למחקר גנטי). אין ספק כי לגבי הגשת מחקרים חדשים נידרש להשתמש בגירסאות החדשות, אולם קיים חוסר בהירות וניטש וויכוח שטרם הוכרע לגבי הצורך לעבור לגרסאות החדשות גם במחקרים קיימים שבהם כבר אושרו ע”י וועדות הלסינקי נוסחי כתבי הסכמה בפורמט הקודם. לדעתי ולתפישתי יש מקום לעבור לפורמט החדש בעת הכנסת שינויים לכתב ההסכמה הקיים. לא רק מההיבט המשפטי שלמעשה נקבע מתאריך הכניסה לתוקף של כתבי ההסכמה החדשים, אלא גם משום היתרונות הגלומים במעבר לכתב ההסכמה החדש המאחד לתוכו את פיסקת ההסכמה למחקר גנטי ומייתר לכן את השימוש הנפרד בכתבי ההסכמה ודפי ההסבר למחקר הגנטי (שבחוברת הגשה ד’) והן בשל האפשריות המוגדרות בנוהל החדש המאפשרות לבטל את פיסקת המשך טיפול חינם לאחר סיום המחקר.

Leave a Comment