GCP Q&A

דף זה מרכז תשובות לשאלות רבות בתחום ה- GCP ונוהל משרד הבריאות לניסויים רפואיים בבני אדם בישראל שניתנו על ידי לאורך השנים כמענה לפניות רבות של חברי ועדות הלסינקי שונות, רופאים, חוקרים, מתאמות מחקר, CRAs וסטודנטים רבים שהיו תלמידי בקורסים השונים שהעברתי בנושא.  בחלק מהמקרים התשובות שלי נסמכות על תשובות הרשויות הרגולטוריות שניתנו בארה”ב, באיחוד האירופי ובאנגליה המתחזקים אתרים פעילים לתשובות בתחום מקצועי זה.

Request a proposal